संस्कृत परिहस्य

कारणं तत् ...
किमर्थं सर्वेभ्यः ऋणं स्वीकरोति भवान्?
सर्वेभ्यः ऋणं न स्वीकरणीयम् इति अहम् अपि चिन्तयामि। किन्तु किं करवाणि, कोऽपि एकः एव सर्वदा ऋणं न ददाति खलु मह्यम्।

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः ।

No comments:

Post a Comment