usage of Aham अहम्

अहम्  aham------- I       
अहम् अस्मि ------ I am.   
अहम् ईक्षे --------I see.     
अहम् कः ? ------     who am I ?
अहम् मन्ये ---------I think.        
अहम् शङ्के -------- I doubt.      
अहम् वृद्धः. --------- I am old.  
अहम् अध्यापकः ------------- I am a teacher.   
अहम् न शक्नोमि ------------ I can't.     
अहम् अपि छात्रः  -------- I am a student too.
अहम् अपि छात्रः ------------ I am also a student.    
अहम् सम्यक् अस्मि ---------- I am fine.
आम्, अहम् कुशली. ------Yes, I am fine.
अहम् अतीव श्रान्त -----------    I am very tired.  
अहम् अध्यापिका अस्मि -------------  I am a (female) teacher.     
अहम् पत्रम् अलिखम्  ------  I wrote the letter.        
अहम् आपणम् गच्छामि  -------------  I am going to the shop.      
अहम् पुष्पम् अजिघ्रम् --------  I smelt the flower.       
अहम् सायङ्काले अटामि -- ------    I walk in the evening.  
तदेव अहम् अकथयम् ----------That is what I told her.      
अहम् उद्यानपर्यन्तम् अटामि  ------------- I walk up to the garden.       
परह्यः एव दृष्टवान् अहम् ---------------- I saw it the day before yesterday.    
अहम् अपि एकां क्रेतुम् इच्छामि ------------I would like to buy one.
अहम् अद्य अशोक वसतिगृहे अस्मि. ---------- Now I am at Ashoka lodge.        
गृहे सर्वे कुशलम् इति विश्वसिमि अहम् ।-------------        I trust everyone is doing well at home.         
श्वः अहम् एव रेल्स्थानके तां त्यक्ष्यामि  -----------Tomorrow I myself will drop her           .                                                                       off in the railroad station      
अहम् तां किमपि न वदामि । प्रयोजनम् किम् ?---------I don't say anything to her. What is the point?        
श्वः तस्य आगमनार्थम् अहम् अस्माकं गृहं दर्शितवान् -------- I indicated our house [to him] for his visit tomorrow.
तस्मात् कारणात् एव अहम् वदामि तया सह मा गच्छतु इति --------For that reason only I am saying do not go with her.      
अहम् पुनः सूचयिष्यामि -----------I'll inform again.   
अहम् अष्टवादने प्रत्यागच्छामि -------        I return at 8 o'clock.   
भवती का इति अहम् अभिज्ञातुं न शक्तवान् । अतः एवं जातम् । --------I could not recognize you. That's why it happened so.

--- अंजु आनंद
 ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः ।

No comments:

Post a Comment