वस्त्राभूषणम्:- Clothes and jewelry Items in Sanskrit


(1.) माला---हारः
(2.) कङ्कणम्--कंगन
(3.) अंगुलीयकम्--अंगुठी
(4.) नासाभरणम् - नथनी
(5.) नूपुरम्--पायल
(6.) ताटंकः--कर्णफूल
(7.) कुडुपः -- ब्रेसलेट
(8.) पुष्पहारः -- फूलों की माला
(9.) कण्ठभूषा --- गले का आभूषण
(10.) कञ्चुकः -- कुर्ता
(11.) निचोलः -- चादर
(12.) अर्धनिचोलः -- आधा कवर
(13.) शाटिका -- साडी
(14.) युतकम्  / कार्पासक -- कमीज
(15.) वेष्टिः - धोती
(16.) ऊरुकम् -- पैंट
(17.) उपनेत्रम्  --  चश्मा
(18.) कटिपट्टः  --  बेल्ट
(19.) पादरक्षा  --  शैंडिल
(20.) शिरस्रम् -- टोपी
(21.) अङ्गिका -- अँगिया
(22.) अङ्गोच्छः ---अँ गोछा
(23.) पिप्पलः -- आस्तीन
(24.) ऊर्णा -- ऊन
(25.) कटकम् -- कडा
(26.) पटः वस्त्रम् -- कपडा
(27.) करवसनम् -- रूमाल
(28.) आभूषणम् /आभरणम् -- गहना
(29.) गलबन्ध --- गुलूबन्द
(30.) पादत्रम् -- चप्पल
(31.) उपानह् /पादत्राणम्--जूता
(32.) प्रसेवः/ कोशः---जेब
(33.) शीर्षण्यम्--टोपी
(34.) प्रोञ्छनम् /प्रोच्छ- शुद्धिपटः---तौलिया
(35.) नाथः--नथ (नाथ)
(36.) उष्णीषः--पगडी (साफा)
(37.) किङ्किणी---पाजेब (पायल)
(38.) पादयामः--पायजामा
(39.) परिधानम् वेषः--पोशाक
(40.) स्निग्धम् मृदुकम्--मखमल
(41.) माला -- हारः
(42.) पादच्छदः---मौजा जुराब शॉक
(43.) करपटः--रूमाल
(44.) चीनांशुकम् पट्टः पट्टम्---रेशमी
(45.) घर्घरी--लहँगा
(46.) प्रावारकम्--शॉल
(47.) सिचयः सिचयम्---शेरवानी
(48.) पदीनम्--सलवार
(49.) मुद्रिका--अंगुठी
(50.) अर्धोरुकम्--जांघिया (अण्डर-वीयर)
(51.) इत्र---गन्धतैलम्
(52.) प्रच्छपटः--ओढनी
(53.) बृहतिका--- ओवरकोट
(54.) कंघी--प्रसाधनी
(55.) कण्ठाभरणम्---कण्ठा
(56.) कर्णपूरः--कनफूल
(57.) मेखला--करधन
(58.) वर्मन्--कवच
(59.) कज्जलम्--काजल
(60.) कुण्डलम्--कान बाली
(61.) प्रावारः--कोट
(62.) किकिणी--घूँघरु
(63.) अवगुण्ठ्यम्--घूँघट काढना
(64.) माणिक्यम्--चुन्नी (रत्न)
(65.) काचवलयम्--चूडी
(66.) ललाटभरणम्--टिकुली बिन्दी
(67.) ललाटिका--टीका
(68.) उपधानम् उपवर्हः--तकिया
(69.) प्रावृतम्--तहमद (लूँगी)
(70.) तिलकम्--तिलक
(71.) अधोवस्त्रम् धौतवस्त्रम्--धोती
(72.) नक्तकम्--नाइट ड्रेस
(73.) नासापुष्पम्--नाक का फूल
(74.) नेलकटर--नखनिकृन्तनम्
(75.) नखरञ्जनम्--नेल पॉलिश
(76.) चूर्णकम्--पाउडर
(77.) पादुरञ्जकः पादुरञ्जनम्--पॉलिश
(78.) अन्तरीयम्--पेटीकोट
(79.) आप्रपदीनम्--पैण्ट
(80.) केयूरम्--बाजूबन्द
(81.) बिन्दुः--- बिन्दी
(82.) निचोलः--बुरका
(83.) नासाभरणम्--बुलाक
(84.) केयूरम्--ब्रैसलेट बाजूबन्द
(85.) कञ्चुलिका--ब्लाउज
(86.) मुक्तावली--मोती की माला
(87.) एकवेषः एकपरिधानम्--यूनिफॉर्म
(88.) कौशेयम्--रेशमी
(89.) ओष्ठरञ्जनम्--लिपिस्टिक
(90.) स्यूतवरः--सलवार
(91.) शृङ्गारपिटकम्---सिंगारदान
(92.) शृंगारधानम्--सिंगारदान
(93.) सिन्दूरम्--सिन्दूर
(94.) सूत्रम्--सूत (धागा)
(95.) कार्पासम्--सूती
(96.) उपक्षुरम्-- सेफ्टी रेजर
(97.) उर्णावरकम्--स्वेटर
(98.) ग्रैवेयकम्--हँसुली
(99.) त्रोटकम्--हाथ का तोडा (गहना)
(100.) हैमम्

--- ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः । (अंजु आनंद)

No comments:

Post a comment